Algemene voorwaarden Jordi Meuwissen B.V.

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: De besloten vennootschap Jordi Meuwissen B.V., statutair gevestigd te Roermond, kantoorhoudende aan de Roersingel 184 te 6041 KX Roermond, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer: 81255055.
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon/personen dan wel rechtspersoon die Jordi Meuwissen B.V. opdracht wenst/wensen te geven tot het verlenen van diensten of uitvoeren van werkzaamheden.
Opdracht: de door opdrachtnemer te verlenen diensten en/of te verrichten werkzaamheden en de voorwaarden waarop dit dient te gebeuren. De door opdrachtnemer te verlenen diensten en/of uit te voeren werkzaamheden betreffen over het algemeen het verzorgen van adviestrajecten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen,
werkzaamheden en diensten van opdrachtnemer, op alle opdrachten aan opdrachtnemer en de overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk is afweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Totstandkoming opdracht
1. Een opdracht komt tot stand door toezending door opdrachtnemer aan opdrachtgever van een
opdrachtbevestiging, het sluiten door opdrachtgever en opdrachtnemer van een overeenkomst, of zodra door opdrachtnemer een aanvang is gemaakt met de te verlenen diensten en/of uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 4 Uitvoering opdracht
1. Opdrachtnemer spant zich in om de opdracht van opdrachtgever naar beste kunnen en inzicht alsmede met de zorg van een goed opdrachtnemer uit te voeren, maar kan niet garanderen dat het door opdrachtgever c.q. deelnemer aan het adviestraject beoogde doel en/of resultaat wordt bereikt. Er is sprake van een inspanningsverbintenis van de zijde van opdrachtnemer. Opdrachtgever en de deelnemer aan het adviestraject blijven verantwoordelijk voor eigen keuzes, gedrag, besluiten en de gevolgen daarvan.
2. Opdrachtnemer zal geheimhouding (laten) betrachten met betrekking tot alle door opdrachtgever c.q. de deelnemer aan het adviestraject als vertrouwelijk gekwalificeerde gegevens en alle gegevens van opdrachtgever c.q. deelnemer aan het adviestraject waarvan zij het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan vermoeden.
3. Opdrachtnemer heeft het recht (delen van) het werk c.q. diensten door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor een correcte uitvoering van deze werkzaamheden c.q. diensten door deze derden.
4. Bij ziekte of verhindering van opdrachtnemer heeft opdrachtnemer het recht bijeenkomsten te verplaatsen, voor zover de totale uitvoering en planning van het adviestraject daarbij niet in het gedrang komt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade dan wel gederfde inkomsten van opdrachtgever.
5. Het niet kunnen verschijnen/toegelaten worden van opdrachtgever en/of deelnemer op een door opdrachtnemer geplande bijeenkomst geeft geen recht op het volgen van een vervangende bijeenkomst.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade – van welke aard dan ook – doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever c.q. de deelnemer aan het adviestraject verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Artikel 5 Tarieven
1. Voor de uitvoering van de opdracht heeft opdrachtnemer recht op een fee. Deze fee wordt door opdrachtnemer vooraf bij opdrachtgever als een totaalbedrag voor het gehele adviestraject (fixed fee) in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
2. De door opdrachtnemer vermelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 6 Betaling
1. Facturering vindt plaats bij opdracht.
2. Betaling dient binnen 10 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij door opdrachtgever en opdrachtnemer
anders is overeengekomen.
3. Indien een factuur niet binnen 10 dagen na de factuurdatum is voldaan, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Bij verzuim is opdrachtnemer gerechtigd 1% rente per maand in rekening te brengen over het niet betaalde bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.
4. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever ook de kosten verschuldigd die opdrachtnemer in en buiten rechte dient te maken om betaling te verkrijgen. Alle daadwerkelijk door opdrachtnemer gemaakte en te maken kosten komen dan voor rekening van opdrachtgever, maar in elk geval een minimum van 15% van de hoofdsom, te vermeerderen met de omzetbelasting.
5. Indien betaling niet voor de 1e bijeenkomst (volledig) heeft plaatsgevonden, kan opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat alsnog volledige betaling heeft plaatsgevonden.
6. Hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, is volledig en direct opeisbaar indien er
sprake is van surseance van betaling of faillissement bij opdrachtgever dan wel opneming van opdrachtgever
in de WSNP.

Artikel 7 Opzegging en einde overeenkomst
1. Opdrachtnemer kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen, en wel schriftelijk, zonder schadeplichtig te zijn.
2. Opdrachtgever kan de overeenkomst niet opzeggen, tenzij opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
3. De opdracht eindigt bij de dood van opdrachtnemer of opdrachtgever.
4. Bij een voortijdig einde van de overeenkomst heeft opdrachtnemer recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon (de fee) en de door haar gemaakte kosten.

Artikel 8 Intellectuele eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de producten van opdrachtnemer – waaronder mede begrepen
werkwijzen, methodieken, teksten, tekeningen, modellen, verzamelde data, software, adviezen, rapporten, ontwerpen, schema’s en beeld- en geluidsmateriaal – blijven te allen tijde berusten bij opdrachtnemer.
2. Het is opdrachtgever en de deelnemer van het coachingstraject verboden producten van opdrachtnemer al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. Deze zijn enkel ten behoeve van eigen gebruik door opdrachtgever en de deelnemer aan het traject.

Artikel 9 Persoonsgegevens
1. Opdrachtnemer houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Opdrachtnemer zal uitsluitend en alleen persoonsgegevens verwerken voor zover en zoveel dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.
2. Opdrachtnemer zal op verzoek van opdrachtgever c.q. deelnemer aan het adviestraject voldoen aan het recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering en beperking en overdracht van zijn/haar persoonsgegevens, voor zover dit op basis van de AVG-wet en regelgeving van haar verlangd mag worden.
3. Opdrachtnemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die betrekking hebben op opdrachtgever c.q. de deelnemer aan het coachingstraject te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige inbreuk dan wel verwerking.
4. Opdrachtnemer zal persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verwerkt bewaren en deze daaropvolgend direct vernietigen.

Artikel 10 Klachten
1. Klachten over de door/namens opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of dienstverlening dienen schriftelijk
bij opdrachtnemer te worden gemeld. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te worden weergegeven, opdat opdrachtnemer in staat wordt gesteld hierop adequaat te reageren.
2. Opdrachtnemer zal binnen 3 weken na ontvangst van de klacht hierop reageren.
3. Klachten worden door opdrachtnemer vertrouwelijk behandeld.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor eventuele schade bij opdrachtgever wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die stellen direct of indirect schade te hebben geleden ten gevolge van de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.
3. In alle gevallen geldt dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer wordt beperkt tot directe materiële schade. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid wordt hierbij voorts uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat opdrachtnemer voor de dienstverlening c.q. haar werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
4. Alle vorderingsrechten van opdrachtgever ten opzichte van opdrachtnemer vervallen na verloop van 1 jaar na de dag waarop deze zijn ontstaan.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. In geval van geschillen zullen opdrachtgever en opdrachtnemer eerst trachten deze in der minne op te lossen en/of te schikken. In geval opdrachtgever en opdrachtnemer er onderling niet in slagen hun geschil op te lossen, zal dit bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van opdrachtnemer is gelegen, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.